REGULAMIN sklepu internetowego

CHRUPNIJ.se

 

REGULAMIN sklepu internetowego CHRUPNIJ.se

 

I. Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupów produktów w Sklepie Internetowym CHRUPnij.se, dostępnym na stronie https://chrupnij.se Dokument reguluje także świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, takich jak prowadzenie Konta Klienta, otrzymywanie Newslettera, zamieszczanie opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu oraz korzystanie z Formularza kontaktowego.

 

 1. WŁAŚCICIEL serwisu internetowego www.chrupnij.se, a jego operatorem oraz Administratorem danych osobowych jest:

REGION FOOD Tomasz Nowak

z siedzibą
ul. Józefa Radwana 12,
62-800 Kalisz,

NIP 6181795011,
REGON 250951173.

Numer konta: 34 1090 1128 0000 0001 3081 2467

 

W przypadku pytań lub wątpliwości z przyjemnością odpowiemy na Państwa zapytania:

e-mailowo : to@chrupnij.se
telefonicznie: +48 604 549 208

 

 1. Ten regulamin jest przeznaczony zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że określone postanowienia Regulaminu dotyczą wyłącznie konsumentów lub przedsiębiorców.

 

 1. Definicje:


DZIEŃ ROBOCZY – to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – to formularz, który jest dostępny w Sklepie Internetowym i umożliwia utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – to Usługa Elektroniczna, która jest interaktywnym formularzem dostępnym w Sklepie Internetowym i umożliwia składanie Zamówień, w szczególności poprzez dodawanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT to:

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 2. osoba prawna; albo
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – to ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 KONTO – to Usługa Elektroniczna, która jest oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę oraz zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – to dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY, SPRZEDAWCA – to sklep internetowy Usługodawcy, który jest dostępny pod adresem internetowym: https://chrupnij.se.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa, którą Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub, w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 2. osoba prawna; lub
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 1. Warunki ogólne korzystania ze sklepu internetowego CHRUPNIJ.se

 

 1. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub destabilizowanie działania Sklepu Internetowego CHRUPnij.se. Jeśli Sprzedawca stwierdzi, że Klient dopuszcza się takich działań, to bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta.

 

 1. Jeśli Klient zmieni swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, to powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. W przypadku braku takiej informacji wszelka korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych podczas Aktywacji. Klient może każdorazowo zawiadomić Sprzedawcę o zmianie swoich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego c, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług internetowych niesie ze sobą ryzyko uzyskania i modyfikacji danych Klientów przez nieuprawnione osoby ze względu na publiczny charakter sieci. Dlatego, aby zminimalizować takie zagrożenia, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, takie jak programy antywirusowe i ochrona tożsamości podczas korzystania z sieci. Ponadto, Sprzedawca nigdy nie prosi Klientów o udostępnienie swojego hasła w jakiejkolwiek formie.

 

§ 2. Wymogi techniczne

Aby skorzystać z usług Sklepu Internetowego CHRUPnij.se, Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:

 1. Mieć aktywne połączenie z internetem;
 2. Posiadać urządzenie końcowe z zainstalowaną przeglądarką internetową:
  1. Internet Explorer 8,
  2. Google Chrome 15,
  3. Mozilla Firefox 7,
  4. Opera 11

lub ich nowszą wersję z obsługą:

 1. ActiveX,
 2. JavaScript,
 3. CSS i Cookies
 1. Posiadać ekran o minimalnej rozdzielczości 1024×768 pikseli.
 2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym CHRUPnij.se i skorzystać z innych usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików “cookies”, którego funkcjonowanie zostało opisane w Polityce Pywatności sklepu CHRUPnij.se (https://chrupnij.se/polityka-prywatnosci).

 

§ 3. Opisy produktów i terminy przydatności do spożycia

 1. Z uwagi na charakterystykę produktów spożywczych sprzedawanych w Sklepie i minimalizację środków konserwujących sprzedawane  produkty mają minimum 1 miesiąc przydatności do spożycia (w większości jednak mają termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące). Z uwagi na różne daty przydatności produktów (różne serie) nie jest możliwe podanie na stronie konkretnej daty przydatności do spożycia. Jednak informacja taka zostanie udzielona na prośbę klienta wysłaną na adres to@chrupnij.se, w ciągu maksymalnie 48h licząc dni robocze.
 2. Produkty, które nie mają podanego  szczegółowego opisu składników oraz wartości energetycznej, nie są do sprzedaży i znajdują się na stronie jedynie w celu informacyjnym sugerującym że tego typu produkt może być dostępny. (Z uwagi na zmiany w składach produktów, wprowadzane przez niektórych producentów, szczegółowy opis zamieszczony jest na stronie w momencie udostępnienia go przez Sklep do sprzedaży, aby posiadać pewność rzetelnej informacji o składzie i wartości energetycznej takiego produktu).

 

§ 4. Rejestracja

 

 1. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest niezbędna do składania zamówień w Sklepie Internetowym. Jeden podmiot może zarejestrować jedno konto, które upoważniać będzie go do dokonywania zakupów. 
 3. Podczas Rejestracji Klient podaje swoje imię i nazwisko, dane firmy, adres e-mail, dane teleadresowe i ustala indywidualne Hasło.
 4. Klient może zarejestrować konto podczas dokonywania pierwszego zakupu jak i niezależnie, przed wyborem produktów i ich oddaniem do koszyka zakupowego.
 5. Klienci prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie podali danych firmy w trakcie procesu Rejestracji, mają obowiązek uzupełnienia ich w ciągu miesiąca od Rejestracji. Nieuzupełnienie danych może skutkować zablokowaniem konta Klienta.
 6. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji.

 

§ 5. Zamówienia

W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym należy postępować zgodnie z poniższymi punktami:

 

 1. Wybierz produkt, który chcesz kupić, a następnie kliknij w przycisk “Dodaj do koszyka”.
 2. Przejdź do koszyka, aby zweryfikować zamówienie i wybrać opcję dostawy oraz płatności.
 3. Wprowadź dane kontaktowe i adresowe potrzebne do dostarczenia zamówienia.
 4. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin sklepu oraz politykę prywatności.
 5. Kliknij w przycisk “Złóż zamówienie”, aby złożyć zamówienie.
 6. Otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informacje o statusie zamówienia na podany adres e-mail.
 7. W przypadku wyboru płatności online, dokonaj płatności za pomocą wybranej formy płatności.
 8. Po zaksięgowaniu płatności, zamówienie zostanie przetworzone i dostarczone na wskazany adres.

§ 6. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę lub wybranie opcji “za pobraniem” z obowiązkiem bezwarunkowej zapłaty w dniu planowanej dostawy przesyłki.

 

§ 7. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych posiadających do tego właściwe uprawnienia lub odbiór osobisty pod wyznaczonym adresem:
 2. Kopernika 15/1
  62-800 Kalisz 

w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku.

 1. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 

§ 8. Reklamacje i tryby postępowania
 

 

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 5. W opisie reklamacji należy podać informacje o niezgodności, kiedy wystąpił problem oraz jakie są oczekiwania, kontakt i numer dokumentu potwierdzającego zakup towaru lub numer zamówienia. 

 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni w przypadku artykułów niespożywczych lub w terminie 3 dni otrzymania w przypadku artykułów spożywczych  – oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku art.spożywczych. Do zachowania tego terminu obowiązkowe jest wysłanie oświadczenia przed upływem tych terminów,
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a w przypadku produktu spożywczego w ciągu 2 dni.
 3. W terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towarów, Właściciel sklepu po przeprowadzonej weryfikacji towaru i stwierdzeniu, że towar nie był rozpakowywany, zwraca klientowi zapłaconą kwotę przez ten sam kanał płatności którym dokonywana był pierwotna płatność, lub na wskazane konto bankowe w oświadczeniu odstąpienia od umowy.

 

 1. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.
 1. Otwarcie opakowania produktu spożywczego uniemożliwia jego zwrot ze względów higienicznych i zdrowotnych. Zwracane produkty obowiązkowo powinny być przekazane do Sklepu w oryginalnym, nieużywanym stanie, a w przypadku produktów spożywczych, w nieotwartej i nienaruszonej oryginalnej opakowaniu. Jeżeli produkt opakowania zbiorczego został otwarty , takie opakowanie nie może być zwrócone.
 2. Towar spożywczy z uwagi na jego wrażliwość na warunki atmosferyczne, nie może być przechowywany w nieprzystosowanych do tego miejscach, dlatego też Sklep  nie akceptuje odstąpienia od umowy i zwrotów towarów przez Klienta będącego Konsumentem, które nie zostały odebrane przez niego w dniu planowanej dostawy.
 3. Konsument ponosi koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

 

Miejsce zgłoszeń i roszczeń

 

1.Zgłoszenia, niezgodności, reklamacje jak i odstąpienia od umowy należy zgłaszać

 1. na adres e-mailowy: to@chrupnij.se.

w temacie użyj jednego ze słów ZGŁOSZENIE / NIEZGODNOŚĆ / REKLAMACJA / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

2. pisemnie – listem poleconym: REGION FOOD Tomasz Nowak,
           ul. Józefa Radwana 12
           62-800 Kalisz,

z dopiskiem ZGŁOSZENIE / NIEZGODNOŚĆ / REKLAMACJA / ODSTĄPIENIE OD UMOWY (to postawi priorytet Twojej sprawie)

 

Mimo wszystko na początek sugerujemy kontakt telefoniczny +48 604 549 208, zaoszczędzi to Twój czas i jesteśmy przekonani, że rozwiąże to SZYBCIEJ Twój problem niż dwie powyższe procedury.

 

Ważne, żeby w opisie reklamacji podać informacje o tym, co jest nie tak, kiedy wystąpił problem oraz jakie są Twoje oczekiwania. Im więcej informacji, tym lepiej, ale nie martw się, nie musisz wymyślać całego esejka. Najważniejsze, żeby podać: kontakt i numer dokumentu potwierdzającego zakup towaru lub numer zamówienia – ułatwisz nam pracę i przyśpieszy to cały proces reklamacji.

 

§ 10. Ochrona prywatności

 1. Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności znajdują się na naszej stronie z zasadami polityki prywatności pod adresem: https://chrupnij.se/polityka-prywatnosci

 

§ 11. Własność intelektualna

 1. Prawa do Sklepu Internetowego CHRUPnij.se  w tym prawa autorskie, własność intelektualna związana z nazwą, domeną internetową, Stroną Internetową Sklepu oraz zdjęcia, opisy, treści artykułów, posty i wzmianki, wzory, formularze i logotypy zamieszczone na Stronie (z wyjątkiem logotypów i części zdjęć prezentowanych w celach prezentacji produktów, do których prawa autorskie należą do podmiotów firm partnerskich), są własnością Właściciela sklepu CHRUPnij.se. Korzystanie z tych praw jest możliwe tylko za pisemną zgodą Właściciela sklepu CHRUPnij.se.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, opisów towarów, treści, a także stylów graficznych strony, jej układu) bez pisemnej zgody Sklepu. 

 

§12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2023r.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.