Polityka prywatności

sklepu internetowego chrupnij.se


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Niniejsza polityka jest przekazem informacyjnym i nie stanowi źródła obowiązków dla Osoby Odwiedzającej (w tym Gościa) i Klienta Sklepu Internetowego.


1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego www.chrupnij.se, a jego operatorem oraz Administratorem danych osobowych jest REGION FOOD Tomasz Nowak z siedzibą ul. Józefa Radwana 12, 62-800 Kalisz, NIP 6181795011, REGON 250951173. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora to: to@chrupnij.se.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Prezentacja oferty lub informacji

Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora, a także poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL), co zapewnia szyfrowanie danych osobowych i danych logowania wprowadzonych na stronie, dzięki czemu są one odczytywane jedynie na docelowym serwerze.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowników, a także zgodność z obecnymi standardami w zakresie przechowywania haseł.
 • Operator regularnie zmienia swoje hasła administracyjne, wykonuje kopie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, a także regularnie aktualizuje oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany w infrastrukturze dedykowanej Data Center OVH.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych zgodnie z polskim prawem o ochronie danych osobowych.

W niektórych sytuacjach Administrator (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców, jak:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 • kurierzy,
 • operatorzy pocztowi,
 • kancelarie prawne i windykatorzy,
 • banki,
 • operatorzy płatności,
 • operatorzy systemu komentarzy,
 • operatorzy rozwiązania typu chat online,
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata (zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania tych danych na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia tych danych na podstawie art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania tych danych na podstawie art. 18 RODO,
 • przeniesienia tych danych na podstawie art. 20 RODO.

Przysługuje Ci również prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) na podstawie art. 21 RODO. Chodzi tutaj o przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Niemniej jednak prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku działań Administratora, na które chcesz złożyć skargę, przysługuje ona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO. Adres Urzędu to: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Należy jednak pamiętać, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Jednakże, decyzje te nie mogą być oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 22 RODO.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych na podstawie art. 44 RODO. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 • Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 • W ramach prowadzenia działań marketingowych, Operator stosuje szereg technik, których zastosowanie opiera się na obowiązujących przepisach prawa.
 • Analiza statystyczna ruchu na stronie za pomocą narzędzia Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA) jest prowadzona na zasadzie anonimowości danych osobowych użytkownika, zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Techniki remarketingowe, które pozwalają na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowań użytkowników, wymagają z kolei włączonej obsługi plików cookie. Zgodnie z przepisami prawa, użytkownik ma prawo do wyrażenia lub cofnięcia zgody na ich wykorzystanie oraz do edytowania swoich preferencji za pomocą narzędzia udostępnionego przez sieć reklamową Google.
 • Wykorzystanie piksela Facebooka (Facebook Inc. z siedzibą w USA) umożliwia serwisowi Facebook zidentyfikowanie użytkowników, którzy korzystają z Serwisu Operatora. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Operator nie przekazuje dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook.
 • Rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowań na stronie jest prowadzone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Informacje te są anonimizowane przed przesłaniem do operatora usługi, aby nie było możliwe ich powiązanie z konkretną osobą fizyczną.
 • Operator stosuje również rozwiązania automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi wysyłki korespondencji handlowej oraz wymogami wyrażenia zgody przez użytkownika na jej otrzymywanie.

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

 • Zgodnie z polskim prawem, zasady stosowania plików cookies na stronach internetowych regulowane są przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 • Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo telekomunikacyjne, przed zamieszczeniem plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, operator Serwisu jest zobowiązany uzyskać jego zgodę na ich wykorzystanie. Zgoda powinna być wyrażona w sposób jednoznaczny, dobrowolny i świadomy, na podstawie wiedzy o celach, w jakich pliki cookies są wykorzystywane.
 • Dodatkowo, zgodnie z RODO, Użytkownik Serwisu powinien być poinformowany o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, w tym danych zawartych w plikach cookies oraz o swoich prawach w tym zakresie.
 • W celu spełnienia wymagań prawnych, operator Serwisu powinien zapewnić możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies oraz poinformować Użytkowników Serwisu o celach i sposobach wykorzystania plików cookies, w tym o ewentualnym przetwarzaniu danych osobowych.
 • W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookies lub żąda ich usunięcia, operator Serwisu powinien umożliwić taki wybór oraz zapewnić dostęp do Serwisu bez wykorzystywania plików cookies.
 • Współpraca z firmami takimi jak Google, Facebook czy Twitter może wymagać wykorzystania plików cookies. W takim przypadku, operator Serwisu powinien poinformować Użytkowników o wykorzystaniu plików cookies przez te podmioty oraz o celach, w jakich są one wykorzystywane.

9. Zarządzanie plikami cookies

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

10. Stratus czasowy polityki prywatności

 • Niniejsze zasady Polityki prywatności obowiązują od dnia 10. marca 2023 r.
 • Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:
  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
  • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.
  • wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego. 
 • W przypadku użytkowników korzystających z funkcji newslettera, jeżeli Administrator dokona zasadniczych zmian treści Polityki Prywatności, wówczas poinformuje o nich Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do zmiany Polityki Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z newslettera poprzez wysłanie prośby o wypisanie z newslettera lub poprzez prośbę usunięcia jego danych osobowych.


Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Polsce to:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie własności intelektualnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 272 z późn. zm.) w zakresie ochrony danych osobowych w ramach działań związanych z własnością intelektualną.
 5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) w zakresie ochrony danych osobowych w ramach działań związanych z prawem autorskim.

Przepisy te regulują różne aspekty przetwarzania danych osobowych, m.in. określają zasady ich przetwarzania, prawa osób, których dane dotyczą, obowiązki Administratora danych, a także sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.


Chrupnij.se 2023